Naujos knygos

2016-01-01

Baudžiamojo proceso teisė. Bendroji dalis. I knyga. Vadovėlis

Raimundas Jurka ,Rima Ažubalytė ,Jolanta Zajančkauskienė
Leidykla: Valstybės įmonė Registrų centras

Pirmasis Mykolo Romerio universiteto teisės mokslininkų parengtas baudžiamojo proceso teisės bendrajai daliai skirtas vadovėlis "Baudžiamojo proceso teisė. Bendroji dalis. I knyga" apima dar ne visas šios srities temas, taigi planuojama ir antroji tęstinio leidinio knyga. Sistemiškai dėstant baudžiamojo proceso teisės žinias vadovėlyje atskleidžiamos specifinės sąvokos, aptariami institutai ir klasifikacijos, teisės normų turinys ir jų sąsajos, remiamasi gausiais aukščiausiųjų Lietuvos teismų praktikos bei Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijos pavyzdžiais. Šis reikšmingas baudžiamojo proceso teisės žinių šaltinis bus naudingas studijuojantiems ir praktikuojantiems teisininkams. Rima Ažubalytė - Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorė, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja. Nuo 1996 m. MRU dėsto baudžiamojo proceso teisę ir kt. su baudžiamuoju procesu susijusius studijų dalykus. Mokslinių interesų kryptys - žmogaus teisės baudžiamajame procese, baudžiamojo proceso formų diferenciacija. Mokslinių straipsnių, mokslo studijų, mokymo priemonių baudžiamojo proceso klausimais autorė. Raimundas Jurka - Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorius, advokatas. Nuo 2002 m. MRU dėsto baudžiamojo proceso teisės, tarptautinės baudžiamosios teisės ir bendradarbiavimo baudžiamajame procese, ekonominių, finansinių ir nusikalstamų veikų elektroninėje erdvėje tyrimo ir kvalifikavimo dalykus. Kitos mokslinių interesų kryptys - liudytojo interesų apsauga, žalos atlyginimas baudžiamajame procese. Mokslinių straipsnių, monografijų, mokslo studijų ir vadovėlių autorius. Jolanta Zajančkauskienė - Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto profesorė. Nuo 1998 m. MRU dėsto baudžiamojo proceso teisės ir atskirų kategorijų bylų baudžiamojo proceso dalykus. Mokslinių interesų kryptys - asmens neįgalumas ir procesinės garantijos bei specialiosios žinios baudžiamajame procese, priverčiamųjų medicinos priemonių taikymas. Mokslinių straipsnių, mokslo studijų, mokymo priemonių baudžiamojo proceso klausimais autorė. TURINYS TURINYS  PRATARMĖ / 7 I SKYRIUS. BAUDŽIAMOJO PROCESO ESMĖ IR PASKIRTIS / 9 II SKYRIUS. BAUDŽIAMOJO PROCESO TEISĖ IR JOS ŠALTINIAI / 51 III SKYRIUS. BAUDŽIAMOJO PROCESO TEISĖS PRINCIPAI / 107 IV SKYRIUS. BAUDŽIAMOJO PROCESO DALYVIAI / 135 V SKYRIUS. GYNYBA / 235 VI SKYRIUS. ATSTOVAVIMAS / 283 VII SKYRIUS. NUŠALINIMAS / 309 VIII SKYRIUS. APSKUNDIMAS / 337 IX SKYRIUS. NUSIKALSTAMA VEIKA PADARYTOS ŽALOS ATLYGINIMAS / 357 X SKYRIUS. TERMINAI BAUDŽIAMAJAME PROCESE / 393 PRATARMĖPRATARMĖ Baudžiamojo proceso teisės raida Lietuvoje pastaraisiais dešimtmečiais buvo gana sparti. Keitėsi teisės mokslininkų ir teisininkų praktikų požiūris į baudžiamojo proceso teisės paskirtį, taip pat nuolat buvo keičiamas, pildomas ir pats baudžiamojo proceso teisinis reguliavimas. 2003 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse atsispindi ne tik Lietuvos baudžiamojo proceso teisės mokslininkų darbo rezultatai, bet ir naujos tarptautinių teisės aktų, Europos Sąjungos teisės, kitų reikšmingų teisinio reguliavimo priemonių nuostatos ir idėjos. Aiškinant Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, būtinas sisteminis atskirų baudžiamojo proceso teisės klausimų supratimas. Viena iš pagrindinių priemonių, padedančių ugdyti tą supratimą, yra vadovėlis. Paprastai baudžiamojo proceso teisės studijos pradedamos nuo vadinamosios bendrosios dalies, kitaip tariant, — nuo šios teisės šakos pagrindo. Vadovėlyje dėstomos baudžiamojo proceso teisės bendrosios dalies temos: "Baudžiamojo proceso esmė ir paskirtis", "Baudžiamojo proceso teisė ir jos šaltiniai", "Baudžiamojo proceso teisės principai", "Baudžiamojo proceso dalyviai", "Gynyba", "Atstovavimas", "Nušalinimas", "Apskundimas" "Nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimas", "Terminai baudžiamajame procese". Pabrėžtina, kad vadovėlio autoriai pasirinko nagrinėti tik svarbiausius minėtųjų temų klausimus. Autoriai tikisi, kad ateityje bus išleista ir antroji baudžiamojo proceso teisės bendrosios dalies vadovėlio knyga, kurioje turėtų būti aptartos kitos temos: "Proceso dokumentai", "Proceso išlaidos", "Tarptautinis bendradarbiavimas baudžiamajame procese", "Įrodymai", "Procesinės prievartos priemonės". Vadovėlyje gausiai remiamasi mokslinėmis publikacijomis. Dažnai autoriai nurodo skaitytojui kitus šaltinius, kuriuose vienas ar kitas klausimas ar dalykas analizuojamas plačiau, taip pat pateikia tam tikrų paaiškinimų, pastabų, nuorodų. Atsižvelgus į pastaraisiais metais gerokai padidėjusią teismų praktikos ir teismo precedento reikšme aiškinant ir taikant baudžiamojo proceso teisę, vadovėlyje itin daug dėmesio skiriama būtent nacionalinių ir tarptautinių teismų praktikai. Taigi, siekiant pateikti kuo išsamesnių atsakymų į iškeltuosius klausimus, knygoje dažnai remiamasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo baigiamaisiais aktais, Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, taip pat ir kitų teismų, sprendimais. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovėlyje remiamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, oficialiai paskelbtais iki 2016 m. birželio 30 dienos. Vadovėlis skiriamas teisės studijų studentams, teisininkams praktikams, taip pat visiems besidomintiems baudžiamojo proceso teise. Autoriai nuoširdžiai dėkoja vadovėlio recenzentams doc. dr. Gintarui Godai ir dr. Ramūnui Jurgaičiui už patarimus. Linkime sėkmingų ir įdomių baudžiamojo proceso teisės studijų. Autorių kolektyvo vardu Prof. dr. JOLANTA ZAJANČKAUSKIENĖ

2016-01-01

Šiuolaikinės gitaros pažinimas: teorija, pratimai, pastabos ir patarimai, I tomas

Stasys Daugirdas
Leidykla:

Šioje knygoje "Šiuolaikinės gitaros pažinimas: teorija, pratimai, pastabos ir patarimai, I tomas" autorius dalijasi savo sukaupta patirtimi ir žiniomis. Tai antrasis leidinys, papildytas naujomis temomis apie kompoziciją, melodizavimą, improvizaciją ir aranžavimą. Dviejuose knygos tomuose nuodugniau išdėstytos pirmajame darbe – 2004 metais išleistame „Šiuolaikinės gitaros pradžiamokslyje“ – paliestos temos. Dauguma skyrių parašyti iš naujo, kituose išsamiai papildoma muzikos teorija. Be teorijos, čia rasite daug naudingų pratimų, pastabų ir patarimų. Pirmas tomas aprėpia šiuolaikiniam muzikantui svarbiausią informaciją nuo elementarios muzikos teorijos iki bliuzo. Ši metodika grindžiama išsamia ir detalia vieno pavyzdžio analize, o ne bandymu aprėpti ir suprasti daug pavyzdžių. Knygoje "Šiuolaikinės gitaros pažinimas: teorija, pratimai, pastabos ir patarimai, I tomas" teorija ir praktinė medžiaga išdėstyta progresyviai, t. y. pradedama paprastais pavyzdžiais ir po truputį einama gilyn į mišką, tad knyga gali būti naudojama ir kaip pedagoginio darbo, dėstymo metodika. Visos temos patikrintos laiko ir praktinio darbo su mokiniais. Pabaigoje rasite trumpą rodyklę, kurioje nurodyti knygoje vartojami terminai, jų vieta knygoje ir trumpas prasmės išaiškinimas. Gyvename informacijos pertekliaus pasaulyje, informacijos paieška žinių visatoje užima daugiau laiko negu tų žinių pasisavinimas. "Aš tikiu, kad mano nuorodos padės tiek profesionaliam muzikantui, tiek besimokančiam studentui ieškant platesnės informacijos ir suvokiant šiuolaikinius muzikinius terminus. Iš tikrųjų, mano perteikta teorijų ir metodikos esmė yra supaprastinta, po sudėtingais terminais slypi paprastumas, tik reikia ilgiau nardyti šiuose vandenyse, ir viskas taps aišku kaip dieną. Skaitykite skyrius ne vienąkart, eikite pirmyn ir grįžkite atgal, kankinkite muzikinį tekstą, kol jį pavergsite, o galiausiai pasijusite profesionalais" – teigia autorius.

2016-01-01

Kas yra santuoka?

Sherif Grigis , Ryan T. Anderson , Robert P. George
Leidykla:

Knygoje "Kas yra santuoka" aptariama santuokos institucija: esminės santuokos normos, moralinė ir socialinė jos vertė. Tai, ką vadiname debatais dėl homoseksualų santuokos, tiesiogiai susiję ne su homoseksualumu, o su santuoka. Kalbame ne apie tai, kam leisti tuoktis, o apie tai, kas yra santuoka. Čia glūdi visa kovos tarp dviejų požiūrių į santuokos prasmę esmė. Nėra pagrindo tikėti, bet yra apsčiai priežasčių abejoti, kad pakoreguotas civilinės santuokos apibrėžimas privers žmones gyventi pagal santuokos normas. Jis veikiau trukdytų žmonėms suvokti idėjinį tų normų pagrindą. Nuo žalingų socialinių pokyčių bangos skirtų tik silpna sentimentų siena. Iš anglų kalbos vertė Rima Neverauskytė-Brundzienė TurinysTurinys Pratarmė / 7 Padėka / 9 Kdmund Spenser. Epitalamijas / 11 ĮVADAS 15 Du požiūriai į santuoką / 15 Kodėl ši knyga pasirodo šiandien? / 19 Ką atskleisime knygoje? / 22 Apie ką nediskutuosime? / 26 1. IŠŠŪKIAI REVIZI0NISTAMS / 31 Valstybė suinteresuota reguliuoti kai kuriuos santykius? / 34 Tik lytinius santykius? / 35 Tik monogaminius santykius? / 37 2. VISAPUSĖ SĄJUNGA / 43 Visapusiai vienijantys veiksmai: dvasia ir kūnas / 44 Visapusiai vienijantis gėris: gyvybės pradėjimas ir šeimyninis gyvenimas / 49 Visapusis įsipareigojimas: racionalus įsipareigojimo visam gyvenimui ir vienam asmeniui normos pagrindas / 55 3. VALSTYBĖ IR SANTUOKA / 61 Kodėl civilinė santuoka? / 62 Santuokos lankstumui nėra ribų? / 73 4. KUR SLYPI ŽALA? / 81 Susilpninus santuokos instituciją būtų sunkiau įgyvendinti santuoką / 82 Santuokos susilpninimas ir valdžios galių išplėtimas: santuokinių normų griovimas / 85 Motina arba tėvas tampa nereikalingi / 87 Grėsmė moralinei ir religinei laisvei / 93 Draugystės nuvertinimas / 96 „Konservatyvus" argumentas / 98 5. TEISINGUMAS IR LYGYBĖ / 107 Nevaisingumo klausimas / 107 Tarprasinė santuoka: draudimų neteisingumas / 113 6.NEGAILESTINGAS SANDĖRIS? / 119 Praktiniai poreikiai / 120 Žala asmens orumui / 22 Asmeninė pilnatvė ir visuomenės p

2016-01-01

Merginos

Emma Cline
Leidykla: UAB Baltų lankų leidyba

Romanas "Merginos " - tai pasakojimas apie tamsiąsias moteriškumo puses. 1969-ieji, Šiaurės Kalifornija. Tik prasidėjus vasarai, vieniša ir mąsli paauglė Evė Boid parke pamato merginų trijulę, taip išsiskiriančią iš minios, kad negali atitraukti nuo jų akių. Tarsi ne šio pasaulio būtybės, savo laisvumu, kitoniškumu, paslaptingumu jos jaukia įprastą pasaulio tvarką ir su kiekvienu į jas smingančiu žvilgsniu sėja nerimą. Evė, pakerėta Suzanos, hipnotizuojančios už ją vyresnės merginos, nejučia įsitraukia į grupę, suburtą charizmatiško lyderio, nepavaldžią išorinio pasaulio taisyklėms. Desperatiškai siekdama pritapti, ji nė nenutuokia tuoj atsidursianti sunkiai įsivaizduojamo smurto paribiuose ir priartėsianti prie akimirkos, kai įvykiai gali pasisukti pačia blogiausia linkme. Įkvėptas vieno žinomiausių JAV nusikaltėlių Charleso Mansono ir jo suburtos sektos istorijos – tai neišdildomas pasakojimas apie tamsiąsias moteriškumo puses, apie merginas, jų pažeidžiamumą ir stiprybę, jų stingdantį pripažinimo ilgesį ir pasiryžimą ištyrinėti aštriausias gyvenimo briaunas, kad rastų savo vietą po saule. Apie merginas, kurios neišvengiamai tampa moterimis. „Nežinau, kas labiau stebina – autorės gebėjimas taip giliai suprasti žmogų ar jos savitos kalbos meistrystė.“ Mark Haddon „Šis pasakojimas įtemptas kaip aukščiausia besislapstančio autobusiuko pavara, toks tamsus ir mįslingas tarsi rūkas, kurį jis skrodžia… Tai įvairialypė istorija apie mergystę, smurtą ir sektų psichologiją, papasakota mažoriniais sakiniais ir grakščiomis įžvalgomis apie moteriškumo paradoksus.“ The Huffington Post Emma Cline (Ema Klain, gim. 1989) – viena perspektyviausių jaunosios kartos JAV rašytojų. „Merginos“ – jos debiutinis romanas. Tik pasirodęs, jis iškart tapo bestseleriu, yra pripažintas tarptautiniu mastu, o jo vertimo teises įsigijo 38 šalys. Iš anglų kalbos vertė Anita Kapočiūtė

2016-01-01

Šiuolaikinės gitaros pažinimas: teorija, pratimai, pastabos ir patarimai, II tomas

Stasys Daugirdas
Leidykla:

Šioje knygoje "Šiuolaikinės gitaros pažinimas: teorija, pratimai, pastabos ir patarimai, II tomas" autorius dalijasi savo sukaupta patirtimi ir žiniomis. Tai antrasis leidinys, papildytas naujomis temomis apie kompoziciją, melodizavimą, improvizaciją ir aranžavimą. Dviejuose knygos tomuose nuodugniau išdėstytos pirmajame darbe – 2004 metais išleistame „Šiuolaikinės gitaros pradžiamokslyje“ – paliestos temos. Dauguma skyrių parašyti iš naujo, kituose išsamiai papildoma muzikos teorija. Be teorijos, čia rasite daug naudingų pratimų, pastabų ir patarimų. Pirmas tomas aprėpia šiuolaikiniam muzikantui svarbiausią informaciją nuo elementarios muzikos teorijos iki bliuzo. Ši metodika grindžiama išsamia ir detalia vieno pavyzdžio analize, o ne bandymu aprėpti ir suprasti daug pavyzdžių. Knygoje "Šiuolaikinės gitaros pažinimas: teorija, pratimai, pastabos ir patarimai, II tomas" teorija ir praktinė medžiaga išdėstyta progresyviai, t. y. pradedama paprastais pavyzdžiais ir po truputį einama gilyn į mišką, tad knyga gali būti naudojama ir kaip pedagoginio darbo, dėstymo metodika. Visos temos patikrintos laiko ir praktinio darbo su mokiniais. Antrajame tome išdėstyta medžiaga skirta labiau pažengusiems muzikantams – pradedant įvairiomis muzikinėmis figūracijomis, bibopu ir t. t., paliečiant progresyvias džiazo teorijas ir baigiant kvartine harmonija. Pabaigoje rasite trumpą rodyklę, kurioje nurodyti knygoje vartojami terminai, jų vieta knygoje ir trumpas prasmės išaiškinimas. Gyvename informacijos pertekliaus pasaulyje, informacijos paieška žinių visatoje užima daugiau laiko negu tų žinių pasisavinimas. "Aš tikiu, kad mano nuorodos padės tiek profesionaliam muzikantui, tiek besimokančiam studentui ieškant platesnės informacijos ir suvokiant šiuolaikinius muzikinius terminus. Iš tikrųjų, mano perteikta teorijų ir metodikos esmė yra supaprastinta, po sudėtingais terminais slypi paprastumas, tik reikia ilgiau nardyti šiuose vandenyse, ir viskas taps aišku kaip dieną. Skaitykite skyrius ne vienąkart, eikite pirmyn ir grįžkite atgal, kankinkite muzikinį tekstą, kol jį pavergsite, o galiausiai pasijusite profesionalais" – teigia autorius.

2016-01-01

Išsidažiusi moteris

Francoise Sagan
Leidykla: UAB Tyto alba

- Gali pasidaryti ir įdomu, kaip detektyvinis filmas, – tęsė Dorija gerkliniu balsu. – Visi vieni kitus seksim, mus vieną po kito žudys, o aš kaskart laivui sustojus turėsiu dainuoti Verdžio „Rekviem“... Francoise Sagan (1935–2004) – viena žymiausių XX a. prancūzų rašytojų, jos kūriniai jau daugelį metų tarp perkamiausių knygų Prancūzijoje. Rašytoja, pasirinkusi Sagan slapyvardį iš meilės Marselio Prusto kūrybai, jau pirmuoju savo romanu pavergusi Prancūziją, įkūnijo keistą ir hipnotizuojamai patrauklų cinizmo, snobizmo, kilnumo ir subtilumo derinį. Kas toji išsidažiusi moteris? Viena iš turtingų buržua, susirinkusių į prašmatnų kruizą po Viduržemio jūrą. Laivu keliauja kylanti prancūziško kino žvaigždutė, pasaulinio garso diva dainininkė, kino prodiuserio meilužė ir globotinė, valdinga penkiasdešimtmetė ir nuobodus jos sutuoktinis, cukraus pramonės magnatas, žavingas meno aukcionų vedėjas, jaunas profesionalus žigolo ir „kairiojo“ laikraščio redaktorius Erikas Letiujė su drovia savo žmona Klarise. Nuolat būdama vyro šešėlyje ji stengiasi slėpti savo gležnumą po itin ryškiu, vulgariu makiažu. Ji ir yra ta „išsidažiusi moteris“, kuri taip kelia susidomėjimą ir jaudina aplinkinius. Šiame romane „Išsidažiusi moteris“ dešimt vyrų ir moterų tarsi kaliniai prašmatniame kruiziniame laive geidžia vieni kitų, liaujasi vieni kitus mylėję, pavydi vieni kitų, meta vieni kitiems iššūkius. Vangi lėta kelionė pamažu virsta meilės drama… „Išsidažiusi moteris“ grąžina mus prie mėgstamiausių Fran?oise Sagan temų: vyro ir moters santykiai, aistra ir abejingumas, daug žadanti užsimezgančio romano pradžia ir jausmų žlugimas. Prancūziška elegancija, mylinčių žiaurumas ir nemylinčių abejingumas, aistros ir intrigos... Iš prancūzų kalbos vertė Akvilė Melkūnaitė

2016-01-01

Mano gyvenimo stebuklai

Leidykla: UAB MEDIA INCOGNITO

Mes laviname protą skaitydami knygas, laviname savo kūną lankydami sporto klubą, tačiau to, kas svarbiausia – sugebėti džiaugtis gyvenimu ir būti laimingi, – visai nesimokome. Nesimokome pastebėti ir skleisti magijos savo gyvenime. Ši knygelė yra vienas iš būdų atrasti savo magiškas galias, jas ugdyti ir suprasti, jog jau turime viską, kad būtume laimingi. Nuo mūsų minčių priklauso tai, kaip jaučiamės, kokia mūsų sveikata, artimųjų savijauta, ir dar daug kitų svarbių dalykų, tačiau dažniausiai paleidžiame mintis tekėti visiškai nekontroliuojamai. Norėdami pamatyti aplink mus esančius nepaprastus dalykus, turime stabtelėti ir sąmoningai pradėti jų ieškoti. Mylėkite – laisvai, atvirai ir besąlygiškai. Nemainykite meilės, nelaukite grąžos. Nereikalaukite meilės ir nemaldaukite. Mylėkite pirmiausia save, tada ir visą pasaulį, tegul meilė teka nestabdomai lyg šampanas per taurės kraštus. Jeigu pastebėjote ką nors labai gražaus ir ypatingo, tegul iš pradžių ir nedidelį ar gana paprastą dalyką – užsirašykite. Užfiksuokite ypatingą momentą su mylimais žmonėmis, užplūdusią nuojautą, ryškų sapną, mintis, stebuklingai skanų receptą ar aprašykite vietą, kurioje jus aplankė neįtikėtina dvasinė ramybė. Kiekvieną dieną padėkokite už tai, ką turite. Stenkitės surasti vis naujų dalykų ir pamatysite, kad tai, už ką esate dėkingi, nebetelpa į vieną puslapį!

2016-01-01

Fuko švytuoklė

Umberto Eco
Leidykla: UAB Tyto alba

Tai supratau aš tą vakarą: kad skaitytojas suprastų jo tiesą, autorius privalo mirti. Umberto Eco (Umbertas Ekas; 1932 – 2016) – viena ryškiausių pasaulio kultūros asmenybių, italų rašytojas, semiotikas, medievistas, literatūros kritikas. Jo mokslinė veikla ir literatūrinė kūryba padarė didžiulę įtaką visai XX a. pabaigos kultūrai; jis – šešių romanų, kuriuose glūdi nepaprasti filosofijos, istorijos, semiotikos klodai, ir dvidešimt aštuonių filosofinių veikalų, patrauklumu nenusileidžiančių romanams, autorius. Išgarsėjęs visame pasaulyje daugiamilijoniniu bestseleriu “Rožės vardas”, po antrojo savo romano ”Fuko švytuoklė” autorius buvo pripažintas vienu svarbiausių dabarties rašytojų romanistų. Parašytas 1988 m., šis romanas ”Fuko švytuoklė” pasakoja apie XX a. pabaigą, apie paslaptingas gijas, siejančias dabartį su praeitimi, Kabalą su kompiuteriu, tikrovę su fikcija, o mistinį pasaulį – su realybe. Didžioji pasaulio paslaptis, trys draugai intelektualai, bandantys ją įminti ir drauge netikintys jos egzistavimu, rozenkreiceriai, Fuko švytuoklė, telūrinės srovės, populiarioji ir aukštoji kultūra, sąmokslo teorijos – viskas susilieja į įvykių sūkurį, kurio žmogus nepajėgus nei numatyti, nei suvaldyti. O skaitytojui belieka klausti: ar įmanoma atskirti išmonę nuo tikrovės? Ar intelektas pajėgus įminti Didžiąją paslaptį? Ir galiausiai – kur yra realybės ribos, kas tikra, o kas – išgalvota? “Fuko švytuoklė” – daugiau nei romanas. Tai nepaprastai įtraukiantis intelektualinis nuotykis, kuris niekada nenustos žavėti ir stebinti. Iš italų kalbos vertė Inga Tuliševskaitė

2016-01-01

Svogūno lupimas (išankstinė rezervacija)

Gunter Grass
Leidykla: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla

Išankstinis knygos pardavimas! Gaukite knygą pirmieji! Iš leidyklos knygą gausime pirmieji - lapkričio 8-9 d. Prašome šiai knygai daryti atskirą užsakymą, nes kartu į krepšelį įdėtos knygos bus pristatytos tik lapkričio viduryje. Rezervuokite knygą jau dabar ir skaitykite ją pirmieji! "Svogūno lupimas" Nobelio premijos laureato Günterio Grasso biografinė knyga „Svogūno lupimas“, vos išleista Vokietijoje, sukėlė skandalą. Apie ją kalbėjo ne tik vokiečiai, bet ir anglai, amerikiečiai, prancūzai. Pasigirdo reikalavimų, kad iš autoriaus būtų atimta Nobelio premija. Günteris Grassas pirmąsyk viešai pripažino tai, ką ilgai slėpė. Sulaukęs 79-erių jis panoro papasakoti apie juodžiausią savo praeities dėmę. Tai istorija apie vaiką, kuris, svajodamas ištrūkti iš ankšto dviejų kambarių buto Dancige, tapo fiurerio kareiviu. Nepriimtas į povandeninį laivyną penkiolikmetis, sulaukęs septyniolikos jis buvo pašauktas tarnauti SS... Prieš mūsų akis skleidžiasi spalvinga XX amžiaus panorama ir intymiausios rašytojo gyvenimo akimirkos: gintarais nusėta Baltijos pakrantė, amerikiečių belaisvių stovykla, kurioje žaista kauliukais su, tikėtina, būsimu popiežiumi, pokario Vokietijos griuvėsiai, tautos kaltės klausimas, meilės nuotykiai, dailės studijos, Paryžius, draugystė su Pauliu Celanu, „Skardinio būgnelio“ gimimas... Iš vokiečių kalbos vertė Teodoras Četrauskas

Užsisakykite naujienas